غ. ف. ف. هيغل: دروس في الأستطيقا 1

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Durus fi al-Istitiqa

Durus fi al-Istitiqa

(Vorlesungen über die Ästhetik (1835 bis 1838)

Traducteur: Naji al-Awanli

Al-Kamel Verlag
Langue: arabe
1. Édition ()
Paperback, 384 pages
Disponibilité: envoi immédiat
24.00 € 

Ajouter au panier